افراد

اعضا هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه

زمینه های تحقیقاتی عضو هیأت علمی

تلفن

پست الکترونیکی

دکتر علی نیازی

استاد

مقاومت به ویروس ها

انتقال ژن به گندم ، توتون و گوجه فرنگی

استرس های محیطی

باکتریهای تجزیه کننده نفت و تولید کننده بیوسورفکتانت

07136138126

niazi@shirazu.ac.ir

دکتر غلامرضا کاوسی

دانشیار

بیوشیمی - بیولوژی سلولی و ایمونولوژی

07136138138

ghkavoosi@shirazu.ac.ir

دکتر اسماعیل ابراهیمی

دانشیار

بیوتکنولوژی- بیوانفورماتیک- کشت بافت و انتقال ژن

07136138129

ebrahimiet@gmail.com

  دکتر علی مقدم

استادیار

تولید پروتئین های نوترکیب و نانوذرات پلیمری

07136138128

ali.moghadam@shirazu.ac.ir

 

 

 

کارکنان پژوهشکده بیوتکنولوژی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

مهدی فرهمندزاده

کارشناس ارشد آزمایشگاه

07136138127

فرزانه آرام

کارشناس ارشد آزمایشگاه

07136138127

آسیه یوسفی

متصدی امور دفتری

07136138125-0712272805

محمد رضا زارع

متصدی خدمات

07136138127