نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهش

پژوهش


گروه های پژوهشی

ردیف

نام گروه پژوهشی

1

گروه پژوهشی ژنتیک مولکولی

2

گروه |پژوهشی زیست فناوری استرس های زنده و غیر زنده

3

گروه پژوهشی زیست فناوری نفت و گاز و محیط زیست

4

گروه پژوهشی زیست فناوری تولید پروتئین و واکسن های نوترکیب

5

گروه پژوهشی زیست فناوری دام و آبزیان