آموزش

رشته و گرایش

ردیف

رشته

مقطع

1

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

2

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتری